Vis relatert innhold

Vanskelige driftsforhold ga redusert resultat for NSB

En streng vinter med vanskelige driftsforhold medførte økte kostnader og svakere vekst, og NSB-konsernets driftsresultat ble redusert fra 555 til 379 millioner kroner i 2010.

Konsernets resultat før skatt ble på 331 millioner kroner (497 millioner kroner). Hovedårsaken til nedgangen er dårligere resultat i persontogvirksomheten på grunn av økte kostnader knyttet til vanskelige driftsforhold og ustabil infrastruktur og en lang periode sist sommer med stengning av Oslo-tunellen og Drammenbanen for vedlikehold. I tillegg var det økte ulykkeskostnader, i hovedsak knyttet til Sjursøyaulykken. 

Resultatet i bussvirksomheten, godsvirksomheten og støttefunksjoner bedret seg. Gevinst fra salg av eiendom ble redusert, men er fortsatt på et høyt nivå. NSB-konsernets avkastning på egenkapital ble på 3,8 prosent.

Økt kundetilfredshet

Antall reiser i persontog- og bussvirksomheten økte med henholdsvis. 0,4 og 11 prosent, mens godsvolumet ble redusert på grunn av ustabil drift og økt konkurranse.

Kundetilfredsheten for NSBs persontog økte med ett prosentpoeng både for lokaltog og regiontog til tross for årets driftsproblemer. Økningen har sammenheng med bedret drift i etterkant av vinteren. Kundetilfredsheten for bussvirksomheten er stabilt god, og økte med to prosentpoeng for TIMEkspressen.

Bedret punktlighet 

Punktligheten og regulariteten for persontog ble på nivå med 2009, men med store variasjoner innen året. I den strenge vinterperioden januar og februar var punktligheten nede på 75 prosent, men bedret seg deretter og var i flere av høstmånedene nær 90 prosent. 

Hovedårsaken til svak punktlighet er infrastruktur med lav driftsstabilitet og utfordringer med å holde mange nok togsett operative i perioder med snøfall og streng kulde.

To større ulykker

Fjoråret ble i godsvirksomheten preget av ulykken der tomme containervogner trillet ukontrollert fra Alnabru mot Oslo havn, Sjursøya. Ulykken krevde tre menneskeliv og fire personer ble alvorlig skadet. I tillegg førte ulykken til omfattende materielle skader. Ytterligere en person omkom etter en ulykke med påkjørsel i sporet ved Mosjøen.

I persontogvirksomheten førte en avsporing på Skotterud med materiell eid av SJ (Statens Järnvegar) til at 40 personer ble skadet, tre av dem alvorlig. Foreløpige undersøkelser indikerer at hendelsen skyldtes feil på hjulene. 

Tre personer omkom i ulykker som skyldtes sammenstøt med kjøretøy på planovergang og at en person befant seg i togsporet. Ingen passasjerer eller medarbeidere omkom som følge av konsernets transportvirksomhet i 2010.