Vis relatert innhold

Styrket resultat i NSB-konsernet

barcode i Bjørvika. Foto: Knut BryBarcode i Bjørvika er et godt eksempel på god knutepunktsutvikling. Foto: Knut Bry

NSB-konsernet leverer et sterkt resultat for første tertial i år. Bussvirksomheten har bedret resultatene, mens eiendom og persontog fortsatt går godt.

Driftsresultatet er for årets fire første måneder på 379 millioner kroner, mot 261 millioner kroner i samme periode i fjor.

Inntektene er økt fra 4 629 millioner kroner i første tertial 2013 til 4 740 i første tertial i år.

Geir Isaksen

– Resultatet fra persontog og godsvirksomheten er noe svekket, mens togvedlikehold og eiendom leverer gode resultater. Spesielt gledelig er det likevel å se at bussvirksomheten igjen leverer positive resultater, sier konsernsjef Geir Isaksen i NSB.

Veksten i passasjertallene for persontog har flatet noe ut, til 21,2 millioner reiser i årets fire første måneder, mot 20,6 millioner i samme periode i fjor. Antall bussreiser var i samme periode i år 49,9 millioner – 2,7 millioner flere enn i fjor.

Aktiv byutvikling

Regjeringen har varslet at intercitystrekningene skal bygges ut i årene som kommer.

– For å sikre at vi får maksimalt ut av denne utbyggingen må vi samtidig sørge for at byer og tettsteder langs det nye dobbeltsporet blir utviklet på en slik måte at de blir attraktive bo- og arbeidsplasser. NSB-konsernet eier gjennom vårt selskap Rom Eiendom en rekke sentrale eiendommer langs jernbanen. Vi vil i årene fremover i enda større grad arbeide for å sikre at disse eiendommene blir utnyttet best mulig, sier Isaksen.

Rom Eiendom har gjort en analyse av hvor behovet blir størst for utvikling av eiendommer til bolig, næring, service og handel.

Langs Dovrebanen er det spesielt Lillestrøm og Hamar som peker seg ut som steder med stor utviklingspotensiale. Langs Østfoldbanen er det Ski, Moss og Fredrikstad hvor behovet forventes å bli størst, mens det på Vestfoldbanen er Sandvika, Asker, Drammen og Tønsberg som peker seg ut.

Samarbeid om gode knutepunkt

–  Vi skal bidra til intercitysatsingen også gjennom knutepunktsutvikling og utvikling av byer og tettsteder. Det betyr at vi skal utvikle eiendommer på egen hånd og i samarbeid med andre.

NSB-konsernet skal også være pådriver for god knutepunktutvikling, med Lillehammer skysstasjon som egnet modell. Her har man klart å samle tog, buss og drosje i ett knutepunkt der det også er utviklet et godt handels- og servicetilbud.

– Vi skal søke et aktivt samarbeid med aktuelle partnere som fylkeskommuner, kommuner, trafikkselskap, Statens vegvesen, Jernbaneverket og andre for å sikre gode knutepunkter som gjør det attraktivt å reise kollektivt, sier NSBs konsernsjef.

– Vi skal også bidra i større grad i lokale og regionale planprosesser for by- og stedsutvikling, for å bistå med vår kompetanse på knutepunkts- og eiendomsutvikling, sier Isaksen.

NSB-konsernets resultater

Fra minus til pluss

Det siste året er tallet på reiser med buss økt med 5,7 prosent. Omsetningen er økt med 4,8 prosent, mens kostnadene er på nivå med fjoråret.

Bussvirksomheten hadde i fjor et driftsresultat på -76 millioner kroner. Dette er nå snudd til 38 millioner kroner – en bedring på 114 millioner kroner.

– Vi ser nå at arbeidet med interne forbedringer i bussvirksomheten er i ferd med å gi positive resultater, sier Isaksen.

Mer utleie

Også eiendomsvirksomheten leverer et styrket resultat, på 195 millioner kroner mot 162 millioner kroner i fjor.

I andre halvår i fjor ble nye bygg ferdigstilt. Det har gitt Rom Eiendom økte utleieinntekter. Samtidig er omsetningen redusert, som følge av at det hittil i år ikke er bokført salg av eiendom. Verdi-utviklingen på konsernets investeringseiendommer har vært positiv i perioden og det er inntektsført 88 millioner kroner, en økning på 85 millioner kroner fra sist år.

– Det er fortsatt høy aktivitet i eiendomsvirksomheten med en rekke pågående prosjekter, sier Isaksen.

Store toginvesteringer

Driftsresultatet for persontog er 166 millioner kroner, mot 184 millioner kroner i fjor.

– Resultatnedgangen her skyldes i stor grad økte kostnader til vedlikehold av tog, økte avskrivninger og høyere personellkostnader, sier Isaksen. Kostnadsøkningen skyldes for en stor del oppbygging av kapasitet for å kunne øke togtilbudet fra desember i år.

Persontogvirksomheten er inne i en fase med store investeringer i nye lokal- og regiontog. 52 av totalt 70 nye tog er nå levert. I tillegg fornyes en rekke av de litt eldre togene. Totalt er det investert for 376 millioner kroner i togvirksomheten i årets fire første måneder.

Omstilling i godsvirksomheten

Godsvirksomheten leverer fortsatt et negativt resultat, på -38 millioner kroner, mot -23 millioner kroner i fjor.

Omsetningen faller, blant annet på grunn av avviklingen av godstransport på Raumabanen. Det er også transportert noe mindre gods på andre strekninger.

– Arbeidet med å redusere driftskostnader og effektivisere godsvirksomheten fortsetter med sikte på å kunne overleve i et utfordrende marked, samtidig som vi oppnår en tilfredsstillende lønnsomhet, sier Isaksen.

Stabilt vedlikehold

Vedlikeholdsvirksomheten leverer et driftsresultat på 18 millioner kroner, opp fra 13 millioner kroner i fjor.

Omsetningen er gått noe ned. Det skyldes at NSB persontog og CargoNet selv har overtatt lager- og materiellkost.

– Mantena viser fortsatt stabil utvikling med et positivt resultat, sier Isaksen.

Publisert: 16.06.2014, 10.00