Vis relatert innhold

Organisering før konkurranse

Foto: Knut BryKonsernsjef Geir Isaksen i NSB. Foto: Knut Bry

Konkurranse kan være et godt virkemiddel for å bedre en kundeleveranse, men for å lykkes med en konkurranse på norsk jernbane er det først nødvendig å få på plass en fornuftig organisering av sektoren.

Samferdselsdepartementet har bedt om synspunkter på hvordan man kan sikre mer konkurranse om persontransporten på jernbanen.

– Jernbanen er en viktig brikke for å møte fremtidige samfunnsutfordringer. Vi står overfor en kraftig befolkningsvekst. I 2030 vil vi være 6 millioner innbyggere her til lands. Det gir en kraftig vekst i transportbehovet - og i utslipp av klimagasser og lokale miljøproblemer som følge av økt bilbruk. Jobben jernbanen gjør i fremtiden og måten vi organiserer sektoren best mulig på, er et av de viktigste spørsmålene vi står overfor innen samferdsel, sier Isaksen.

Må gjøre det enklest mulig for kundene

Når det gjelder spørsmålet om konkurranse er Isaksens anbefaling overfor Samferdselsdepartementet klar:

– Vi må få på plass en bedre organisering av sektoren, før jernbanestrekninger legges ut på anbud. Vi må sikre at flest mulig får nyte et best mulig togtilbud til en så lav prislapp som mulig og vi må sikre at alle aktører i en konkurranse har like vilkår.

– Dersom man ser for seg at flere aktører kommer på banen, er det viktig at kunden kan henvende seg ett sted, og at dette er den aktøren som har ansvaret for billettssystemer og informasjon. Dette vil gjøre det enklere for kunden, samt sikre like vilkår for dem som konkurrerer og være kostnadsbesparende for samfunnet, sier han.

Samme motivasjon for alle aktører

NSB har i sitt innspill til samferdselsdepartementet pekt på at det i en fremtidig organisering er viktig at et infrastrukturselskap som bygger og drifter jernbaneskinner og knutepunkter, samt bygger eiendom rundt de sentrale knutepunktene, også har ansvaret for kunden.

– Det må legges opp til økonomisk motivasjon i alle ledd av kundeleveransen. Alle aktørene i sektoren bør motiveres av samme mål. Gjennomgående i hele sektoren bør alle nyte godt av at det blir flere reisende og et bedret tilbud for kundene. Et infrastrukturselskap i den løsningen NSB tegner opp, vil ha interesse av å bygge ut skinner, signalanlegg og knutepunkter der hvor det vil skape mest mulig kunder, sier Isaksen.

Det bør legges opp til at infrastrukturselskapet også måles direkte på sluttleveransen til kunden, mener NSB.

– Det bør være en økonomisk motivasjon til stede, slik at når alt er i orden med skinner og signalanlegg og kundene opplever et punktlig og godt tilbud, så gir det en gevinst både til infrastrukturselskap og operatørene. Det gir gode vilkår for de ulike togoperatørene som måtte trafikkere på norske skinner i fremtiden og det gir lik motivasjon i alle deler av leveransen: Flere og mer fornøyde kunder, sier Isaksen.

Samtidig mener NSB at det er viktig å sikre at toget spiller godt sammen med buss og annen kollektivtransport.

– Vi må sørge for at utbygging av byer og tettsteder sikrer at så mange som mulig velger å reise kollektivt, sier Isaksen.

Les hele innspillet fra NSB til Samferdselsdepartementet

Publisert: 02.06.2014, 08.34