Vis relatert innhold

NSB-konsernet med rekordresultat

Strømmer til toget. Foto: Knut BryStrømmer til toget. Foto: Knut Bry

NSB fikk i 2013 sitt beste resultat noen gang. Det er persontog og eiendom som bidrar mest til det gode resultatet.

NSB-konsernets driftsresultat er 1 457 millioner kroner, mot 1 166 millioner kroner i 2012. Resultat før skatt i 2013 er på 1 281 millioner kroner, mot 871 millioner kroner i 2012.

– Dette er meget gledelig. At vi styrker våre leveranser og vår økonomi er viktig for samfunnet og miljøet. Dette gjør oss i stand til å kjøpe nye tog og busser, slik at vi kan gi kundene et enda bedre tilbud, sier konsernsjef Geir Isaksen.

Miljøbidrag

Stadig flere velger NSBs tog. Veksten i antall reiser for landet totalt i 2013 var på hele 7,3 prosent – eller rundt 4,1 millioner flere reiser.

– Det viktigste vi i NSB kan gjøre på miljøsiden er å få flere til å velge å reise kollektivt. Beregninger viser at vi med økningen i tallet på togpassasjerer har spart miljøet for rundt 5 500 tonn CO2, sier Isaksen.

For enkelte strekninger, som Oslo-Skien, har passasjerveksten vært enda sterkere, med hele 23,2 prosent i 2013.

– Vi ser også at økningen fortsetter. I januar 2014 var passasjerøkningen på intercitystrekningene samlet på hele 9,2 prosent sammenliknet med januar 2013, sier Isaksen.

Totalt var det 60,5 millioner reiser med NSBs tog i 2013.

Også Nettbuss hadde en økning i tallet på reisende. I 2013 ble det registrert 137 millioner reiser, mot 133 millioner reiser året før.

Investerer i nye tog

NSB-konsernets gode økonomiske resultat er viktig for å sikre kundene et godt tilbud i fremtiden. I 2013 brukte NSB 1,2 milliarder kroner på kjøp av nye tog. I år skal det brukes en tilsvarende sum.

Bedret resultat i persontog skyldes altså i stor grad flere passasjerer.

Eiendomsvirksomheten leverer også sterke resultater. Det skyldes i hovedsak salg av eiendom og verdiøkning i investeringseiendommene. Rom Eiendom har i en rekke år satset på utvikling av levende kollektivknutepunkter.

– Bussvirksomheten leverer ikke et tilfredsstillende driftsresultat. Det skyldes svak lønnsomhet i enkelte av de større anbudskontraktene og færre reiser for ekspressbuss. Også godsvirksomheten leverer svake tall. Det skyldes både at CargoNet frakter mindre gods og at det har vært problemer med infrastrukturen, blant annet på Dovrebanen, sier Isaksen.

Resultatene fra togvedlikehold er stabilt godt.

NSB-konsernet har en god inntjening. Etter en helhetsvurdering har styret fattet vedtak om å foreslå et utbytte til eier på 393 millioner kroner. Dette er 50 prosent av konsernets årsresultat for 2013 eksklusiv urealiserte verdiendringer på eiendom.

Om forretningsområdene

Persontogvirksomheten

Driftsinntekter for persontogvirksomheten i 2013 var 6 577 millioner kroner (6 152 millioner kroner), en økning på 6,9 prosent fra foregående år. Driftsresultatet for persontogvirksomheten ble på 624 millioner kroner (378 millioner kroner), en bedring på 246 millioner kroner i forhold til sist år.

En vesentlig del av veksten skyldes økt antall passasjerer og økt offentlig kjøp av persontogtjenester. Antall reiser økte med 7,3 prosent til 60,5 mill. Den største delen av veksten har kommet som følge av ruteendring og bedret tilbud på Østlandet.

– Jeg ser frem til at Jernbaneverket blir ferdig med sitt arbeid på infrastrukturen i Østlandsområdet slik at rutetilbudet kan økes ytterligere, sier Isaksen.

Bussvirksomheten

Bussvirksomheten består av morselskapet Nettbuss AS med ytterligere 45 heleide selskaper i Norge, Sverige og Danmark og 9 tilknyttede selskaper.

Totale driftsinntekter for 2013 er 6 046 millioner kroner (5 598 millioner kroner), en økning på 8 prosent fra året før. Driftsresultat for virksomheten er 64 millioner kroner (-5 millioner kroner).

Økningen i driftsinntekter kan i hovedsak knyttes til nye anbudskontrakter. Endringen i driftsresultat skyldes dels svak lønnsomhet i en del av de eksisterende kontraktene og dels salgsgevinster.

I 2013 fraktet bussvirksomheten totalt 137 (133) millioner passasjerer fordelt på rute- og ekspressbuss, og kjørte 198 (192) millioner kilometer.

– Vi har tapt penger på en del anbud i Nettbuss, og har satt i verk tiltak for å effektivisere driften, sier Isaksen.

Godsvirksomheten

Driftsinntektene i CargoNet er på 1 070 millioner kroner (1 094 millioner kroner), og driftsresultatet -88 millioner kroner (-70 millioner kroner). Den svenske virksomheten viser lønnsomhet etter betydelig omstrukturering.

Virksomheten i Norge preges av at driften på enkelte strekninger har vært stengt i lengre perioder og av økt konkurranse fra veitransport og andre leverandører av godstransport på bane. Nedgang i volum og høye vedlikeholds- og reparasjonskostnader bidrar til det svake resultatet.

Problemer med infrastrukturen påvirket også driften i 2013. Til sammen måtte 335 godstog innstilles på grunn av uforutsette problemer med infrastruktur.

– Resultatene i CargoNet må forbedres kraftig og flere tiltak skal øke lønnsomheten, men vi er avhengig av en mer stabil infrastruktur skal vi klare å beholde kundene, sier Isaksen.

Togvedlikehold

Togvedlikeholdet utføres av Mantena AS, som er den største leverandøren av vedlikeholdstjenester til togoperatører i Norge.

Driftsinntektene er 1 584 millioner kroner (1 498 millioner kroner). Driftsresultatet er 49 millioner kroner (43 millioner kroner).

– En langsiktig strategi har gjort at Mantena har etablert seg som en solid leverandør av togvedlikehold både i Sverige og Norge, og selskapet tar sikte på å beholde denne posisjonen, sier Isaksen.

Eiendomsvirksomheten

Rom Eiendom har gjennom flere år satset på å utvikle gode og miljøriktige kollektivknutepunkt. Dette er et viktig satsingsområde og eiendomsselskapet vil fortsette dette arbeidet i årene som kommer.

Virksomheten i Rom Eiendom omfatter også et utleieareal på ca. 730 000 kvadratmeter og et utviklingsareal på ca. 2 millioner kvadratmeter. Rom Eiendom fikk et driftsresultat på 928 millioner kroner i 2013 (835 millioner kroner). Økningen skyldes i hovedsak en reklassifisering av utviklingsprosjekter til investeringseiendom.

– Knutepunktsutvikling vil være en prioritert oppgave for Rom Eiendom fremover. Det betyr mye for den totale utviklingen av NSB-konsernet å etablere gode knutepunkter med arbeidsplasser, boliger, handel og servicenæring på en måte som gjør det enkelt å reise kollektivt, sier Isaksen.

Publisert: 24.02.2014, 10.00