Drammen stasjon. Foto: Jiri Havran

Levende sentrum

Vi skal lage gode knutepunkter for folk flest. Det skal være enkelt å reise kollektivt. Vi skal bygge boliger og arbeidsplasser i nærheten av stasjonene, og vi skal skape levende byrom.

Knutepunktsutvikling handler om å tilby gode overganger i transporten, både for tog, buss, taxi og båt. Det handler også om å skape levende og bærekraftige byrom der mennesker møtes og trives. Og ikke minst handler det om å tilrettelegge for et økt transportbehov som følge av befolkningsveksten. 

- Vår samfunnsoppgave er å bygge bærekraftig og skape gode og levende byrom, sier Pål Berger, administrerende direktør i Rom Eiendom, som er NSBs eiendomsselskap.

- Befolkningsveksten i årene fremover vil prege de største byene i Norge, og vi skal bygge boliger og arbeidsplasser langs banestrekningene slik at flere kan reise kollektivt.

Tilbake til sentrum 

Rom eier i dag 2200 eiendommer med 990 bygg, de aller fleste er lokalisert i sentrum av de store byene og langs jernbanesporet. 330 av disse er stasjoner.

Rom har en viktig rolle sammen med de ulike kollektivaktørene, kommunene, fylkeskommunen, Jernbaneverket, Statens Vegvesen, det lokale næringslivet og andre eiendomsselskaper for å skape gode løsninger for de reisende.

Knutepunktsutvikling står sentralt i Roms arbeid. Pål Berger tar til orde for å gjeninnføre det naturlige sentrum i byer og tettsteder.

- Vi tror at nettopp en slik sentrumsutvikling både gir bærekraftige løsninger og større trivsel for de som bor, arbeider eller oppholder seg der. Det er et betydelig ansvar for utbyggere å sørge for at også livet mellom byggene ivaretas gjennom å utvikle knutepunkter og byrom slik at menneskene som ferdes der både lukter, hører og ser bylivet, sier Berger.

Trygt for alle

Det er menneskene som skal settes i sentrum. 

- Alle, enten de er åtte eller åtti år skal kunne trives og ferdes trygt. Samtidig skal vi gjøre det enkelt og attraktivt å reise kollektivt, og de reisende skal få god informasjon og kunne bytte mellom for eksempel tog, buss og taxi.

Det betyr at det må legges til rette for at busser, trikker og t-baner får stoppesteder ved jernbanelinjer og har rutetider som samspiller med øvrig togtrafikk. 

- Vi jobber for å redusere gangavstander inne på stasjonene våre, og gjøre det enklere å finne tog, buss og taxi. Tilrettelegging for sykkelbruk hører også med i dette bildet, sier Berger. 

Alternativ til bilen

Det handler om å skape effektive løsninger slik at folk enkelt kan ta seg fra ett transportmiddel til et annet - og kanskje samtidig handle dagens middag på veien.

- Vi ønsker at folk skal slippe å ta bilen til jobb, men heller benytte seg av velfungerende, miljøvennlige og tilrettelagte kollektivtilbud som skaper god flyt i byåren.

Liv rundt stasjonen

Rom ønsker å modernisere og utvikle stasjonene og områdene rundt, slik at kollektivknutepunktet fungerer optimalt, og det blir aktivitet rundt stasjonene.

Det innebærer bygging av både boliger, forretninger og arbeidsplasser på stasjonsområdet.

Det handler også om å skape levende stasjoner til glede for lokalmiljøene. - Vi vil fylle nedlagte stasjoner med ny aktivitet, gjerne med lokal forankring. Vi er fokusert på å skape levende stasjoner med aktiviteter, servicetilbud og kulturtilbud flere steder. 

Enkel kollektivtransport

Jernbanestasjonene ligger ofte midt inne i byene. Det gir et godt utgangspunkt for å se miljø, næringsutvikling, og kollektivtransport i sammenheng. Vi skal vitalisere stasjonsområdene, og utvikle gamle jernbanetomter til nye boliger, butikker og kontorer. Vi skal gjøre det lettere for flere å velge kollektive løsninger og dermed redusere transportbehovet med privatbil. 

Rom gjennomfører noen av de største byutviklingsprosjektene i Norge. Bjørvika, Grefsen og Filipstad i Oslo er kanskje blant de mest kjente, men Rom har også store prosjekter i blant annet Jessheim, Trondheim, Stavanger, Bergen, Gjøvik og Drammen. 

Publisert: 28.05.2013, 09.57