Vis relatert innhold

Jernbanereform

DSC_1502

Styret i NSB AS og konsernsjef Geir Isaksen var invitert til møte med samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen 12. mars 2015 om jernbanereformen. NSBs styre ble gitt anledning til å kommentere de forslagene som har fremkommet.

– Vi opplever at statsråden og departementets representanter var lydhøre overfor våre innspill, sier konsernsjef i NSB, Geir Isaksen.

Partene var enige om følgende punkter:

  1. Hovedutfordringen i norsk jernbane i dag er at infrastrukturen har svak kapasitet og kvalitet. Det skyldes ikke bare ressursmangel, men også en manglende prioritering og styring i utbygging og vedlikehold av infrastruktur. For at jernbanesektoren skal kunne møte samfunnets forventning, er det viktig at man sikrer utbygging av infrastrukturen med tilstrekkelig kapasitet og kvalitet. Det er nødvendig med betydelig investeringer i nye spor og vedlikehold av eksisterende infrastruktur.
  1. Organiseringen av jernbanesektoren må gi klare ansvars- og myndighetsforhold, med fornuftige insentiver for aktørene til å nå de mål som er satt. Infrastrukturen må bygges ut og forvaltes av en organisasjon med forretningsmessig innretning. By- og stedsutvikling må sees i sammenheng med utviklingen av kollektivtilbudet. Dette er viktig av hensyn til de samferdselspolitiske målene, og for å sikre de store verdiene som ligger i en forretningsmessig utvikling av jernbanens eiendommer.
  1. NSB må få mulighet til å delta i konkurransen om å kjøre de varslede trafikkpakkene på like vilkår med andre aktører dersom det blir konkurranse om persontrafikken på jernbanen. I overgangsperioden frem til jernbanereformen er gjennomført, må NSB ha et særskilt ansvar for at kundene får et godt togtilbud.

– NSB har i likhet med alle andre aktører innen norsk jernbane påpekt behovet for å forbedre prestasjonene overfor kundene innen persontransport og gods på bane. Derfor er vi i NSB glade for at statsråd Solvik-Olsen har invitert NSB til å delta i den videre utformingen av reformen, sier Isaksen.

Publisert: 13.03.2015, 10.25