Vis relatert innhold

Flere må reise kollektivt

Klima- og miljøminister Tine Sundtoft. (Foto: Bjørn Stuedal)Klima- og miljøminister Tine Sundtoft. (Foto: Bjørn Stuedal)

Norge har fått storbyer. – Det må vi ta inn over oss. Vi må investere mer i klimavennlig transport. Det er et konkurransefortrinn for fremtiden, sier klima- og miljøminister Tine Sundtoft.

Regjeringen har et klart mål om at flere skal reise kollektivt, understreker klima- og miljøministeren.

– Det er et ambisiøst mål, og NSBs innsats er helt nødvendig for å oppnå dette.

 Hun understreker at store utbyggingsprosjekter på jernbanen, med intercityutbygging og utbygging av Ringeriksbanen vil være viktige satsingsområder. Men regjeringen vil også satse kollektivt i storbyene. Inntil 50 prosent av kollektivprosjekter i storbyene kan få statlig støtte – og regjeringen vil etablere en belønningsordning for sykkelveier.

Kø og kaos

Klima- og miljøministeren påpeker utfordringene som oppstår når man bare i Oslo-området får 350.000 nye innbyggere frem mot 2030.

– Hvis disse skal forflytte seg med bil, vil det bety kø og kaos, støy og forurensning, sier Sundtoft.

Klima- og miljøministeren trekker fram byutvikling som et av satsingsområdene for å sikre en mer miljøvennlig utvikling i årene som kommer.

– Byutvikling har opplagt en stor betydning på miljøet. Det er mulig å utvikle byene våre på en måte som tilrettelegger for lave klimagassutslipp. Det må fortsatt legges opp til fortetting rundt knutepunktene, sier Tine Sundtoft, og legger til at målet om økt kollektivbruk trolig ikke kan nås uten restriktive virkemidler som køprising.

Hun peker på de nye bymiljøavtalene der stat, fylkeskommune og kommune i fellesskap skal styre utviklingen i en miljøriktig retning.

– Bymiljøavtalene skal inneholde mål og virkemidler for økt kollektivandel, sykling og gange, tiltak for redusert bilbruk og arealbruk som bygger opp under miljøvennlig transport. På sikt vil dette føre til at folk flest kan benytte seg av kollektive transportmidler når de skal forflytte seg i storbyene.

Gods på banen

Det har lenge vært et mål at så mye gods som mulig skal flyttes fra veier over til jernbane og sjøtransport. Det er et mål man ikke har nådd.

– Vi ser at det blir stadig flere vogntog. Det er åpenbart viktig for de som frakter gods at det er et pålitelig togalternativ som gjør at varene kommer fram til rett tid. Dette er et argument for jernbaneutbygging som jeg mener er underkommunisert, sier Sundtoft.

I et framtidig mer klima- og miljøvennlig transportsystem er jernbanen viktig understreker statsråden.

– Jernbanen skal være et konkurransedyktig alternativ for både passasjerer og gods. Kvalitet, tilgjengelighet og punktlighet må forbedres.

Nye rammebetingelser

Sundtoft mener NSB må være forberedt på nye rammebetingelser.

– Regjeringen vil øke jernbaneinvesteringene og øke konkurransen på sporet. Vi har sagt det skal gjennomføres en større reform av jernbanesektoren, der Jernbaneverket og NSB omorganiseres for å oppnå en hensiktsmessig styringsstruktur, en forretningsmessig organisasjonsform og tydelige mål.

Klima- og miljøministeren er klar på at slike endringer er til for kundenes beste.

– NSB må være forberedt på endringer, men dette vil være endringer til det bedre slik at kundene framover vil oppleve et sterkt forbedret togtilbud, med flere og mer pålitelige tog. Konkurranse skal ikke være et mål i seg selv, men det er snarere et virkemiddel for å gi et bedre tilbud.

Publisert: 13.03.2014, 12.39