Vis relatert innhold

En bedre jernbane

DSC_1502Foto: Knut Bry

Forslaget til jernbanereform er et godt utgangspunkt for å utvikle et bedre tilbud til jernbanens kunder. Reformen vil få stor innvirkning på NSB-konsernets virksomhet.

Se pressekonferansen under.

– Det er de siste årene vist stor politisk vilje til å satse på jernbanen, og det har aldri tidligere vært bevilget så mye penger til sektoren som i dag. Likevel ser vi at mange kunder ikke får det tilbudet de burde hatt. Vi er enige med regjeringen i at det er behov for en endring av organiseringen av jernbanen for å sikre at pengene blir brukt på en mer effektiv måte til gode for flest mulig kunder, sier konsernsjef Geir Isaksen i NSB.

Langsiktig og forretningsmessig

Isaksen påpeker viktigheten i at det sikres en langsiktig og forutsigbar finansiering av utbygging og vedlikehold av jernbanens infrastruktur.

– Samtidig er det viktig at infrastrukturforvalter har en forretningsmessig organisering, og skal tjene penger på at jernbanen er i orden slik at togene kan gå i rute. Derfor støtter vi forslaget om at infrastrukturforvalteren blir et Statsforetak, sier Isaksen.

Konsekvenser for NSB

Regjeringens forslag til jernbanereform vil få betydelige konsekvenser for NSB-konsernets virksomhet:

  • Togvedlikeholdsselskapet Mantena legges direkte under Samferdselsdepartementet.
  • Eiendomsselskapet Rom Eiendom legges under infrastrukturforvalter.
  • Eierskapet til NSBs togmateriell overføres.

Persontogdriften i Norge og Sverige beholdes i NSB, sammen med busselskapet Nettbuss og godsselskapet CargoNet, ifølge forslaget.

– NSB vil fortsatt være et stort selskap i norsk målestokk, med omkring 10 000 ansatte, fastslår Isaksen.

Forberedt på konkurranse

Regjeringen har varslet at man ønsker å konkurranseutsette togstrekninger de kommende årene.

– Det er en utfordring vi selvsagt er svært motivert til å ta fatt på. Som selskap må vi ha ambisjon om å vinne de konkurransene vi deltar i. Det er derfor viktig at NSB beholder kompetanse og finansiell styrke til å delta i disse konkurransene på lik linje med andre togoperatører, som i hovedsak vil være internasjonale togselskaper med store finansielle og operative ressurser, sier Isaksen.

Han peker også på at overføring av Rom Eiendom og selskapets eiendommer til infrastrukturforetaket må skje på en god måte.

– Vi mener det er uklokt å selge deler av jernbanens utviklingseiendom før den er ferdig utviklet. Staten bør ikke gi fra seg utviklingsgevinster som potensielt kan utgjøre mange milliarder kroner, spesielt når vi kan vise til at jernbaneeiendom utviklet av Rom Eiendom har bidratt til svært god byutvikling, sier Isaksen.

Smidig overgang

Regjeringen har vært tydelig på at konkurranseutsettingen av jernbanen vil gå gradvis. Jernbanen i Norge vil være i en sårbar situasjon i en overgangsperiode som vil vare i mange år.

– Mange av de oppgavene NSB i dag utfører som togoperatør skal, etter at reformen er gjennomført, utføres av andre, spesielt Infrastrukturforetaket og det nye Jernbanedirektoratet. En vellykket overgang krever et nært samarbeid om de praktiske løsningene.  NSB vil bidra til at en slik overgang kan skje uten ulempe for passasjerene, sier Isaksen.

Han understreker også at det fortsatt er mange uavklarte spørsmål rundt fremtidens jernbane. NSB ønsker å bidra konstruktivt i det videre arbeidet med å lage en god jernbane for fremtiden.

– NSB støtter de målene regjeringen har satt for jernbanereformen. Vi har selv tatt initiativet til endringer som vi mener vil gi en mer kundeorientert og effektiv jernbane. Vi har ikke blitt hørt i alle spørsmål, men vi mener at regjeringens forslag kan være et godt utgangspunkt for å utvikle et bedre tilbud til jernbanens kunder, sier Isaksen.

 

Pressekontakt:
Kommunikasjonsrådgiver Erik Lødding i NSB: 930 07 689

Publisert: 12.05.2015, 14.05