Vis relatert innhold

Slik kjøper vi inn

NSB skal utnytte markedet optimalt for effektivt å dekke reelle behov, og skal opptre som en profesjonell og krevende kunde.

Som en del av dette er konsernets anskaffelser basert på én felles anskaffelsesprosess med klart definerte roller, ansvar og beslutningspunkter.

Anskaffelsesprosessen

20150129 Anskaffelsesprosessen uten BP

For gjennomføringen av anskaffelsesprosesser legger vi følgende hovedprinsipper til grunn:

Reell konkurranse

Konkurranse skapes ved at vi i størst mulig grad vil:

  • benytte ytelsesbaserte spesifikasjoner som åpner for ulike løsninger
  • sette krav som ikke ekskluderer mange tilbydere
  • utlyse konkurransen
  • sette frister som gjør det mulig for flere å delta i konkurransen

Likebehandling av alle tilbydere

Likebehandling skal bidra til å sikre at leverandørene får en korrekt og rettferdig behandling. Kravet gjelder både overfor eksisterende og nye leverandører, og skal ivaretas gjennom hele anskaffelsesprosessen.

Bruk av objektive og ikke-diskriminerende kriterier

Krav og kriterier som stilles skal sikre en rettferdig evaluering av tilbudene. I tillegg skal de være utformet på en slik måte at de ikke forskjellsbehandler leverandører ut fra nasjonalitet eller lokal tilhørighet.

Forutberegnelighet

Med forutberegnelighet menes at leverandørene skal kunne forstå hvordan konkurransen vil bli gjennomført, og hva som vil utgjøre grunnlaget for de beslutninger som tas.

Gjennomsiktig og etterprøvbar anskaffelsesprosess

Dette betyr at beslutninger som tas skal begrunnes og dokumenteres, slik at det er mulig å etterprøve at prosessen har foregått på lovlig og faglig korrekt vis.

Høy forretningsetisk standard

Alle anskaffelser i NSB-konsernet skal kjennetegnes av høy forretningsetisk standard og gjennomføres i tråd med NSB-konsernets etiske retningslinjer. 

Andre prinsipper vi følger:

Samfunnsmessig ansvar

NSB-konsernet skal ivareta sitt samfunnsmessige ansvar ved alle anskaffelser. Dette omfatter blant annet hensyn til miljø, universell utforming og sosiale og etiske forhold, samt yrkesmessig vandel, økonomisk kriminalitet og svart arbeid.

Markedskontakt

Før vi sender en forespørsel til markedet vil det etter behov bli gjennomført markeds- og leverandøranalyser, herunder kommunikasjon med markedet, for å sikre at konkurransegrunnlaget gir størst mulig konkurranse om de mest kosteffektive løsningene. Vi sender gjerne en skriftlig henvendelse til potensielle leverandører i denne sammenheng.

Anskaffelsesprosedyre

Våre anskaffelser gjennomføres i hovedsak som forhandlete kjøp.

Varighet på avtaler

Avtaler inklusive opsjoner skal som hovedregel ikke overstige 4 års lengde.

Risikofordelingsprinsipp

Risikofordeling i kontrakt skal være balansert og forretningsmessig.

Mindre anskaffelser

Mindre anskaffelser under 200.000 kroner følger et forenklet format både i prosess og formaliteter.

Published: 13.04.2013, 18:22