Vis relatert innhold

NSBs etiske krav til leverandører

1. Formålet med NSBs etiske krav

NSB anser etisk og ansvarlig opptreden som forpliktende verdier for hele NSB-konsernet. Formålet med NSBs etiske krav til leverandører (NSBs etiske krav) er å sikre at alle som leverer varer og tjenester til NSB har et tilsvarende bevisst og forpliktende forhold til disse verdier.

NSBs etiske krav gjelder for samtlige leverandører til NSB-konsernet og deres underleverandører. Leverandøren er ansvarlig for egen og underleverandørers overholdelse av NSBs etiske krav. Disse kravene er en del av kontrakten med leverandøren, og overtredelse kan ha konsekvenser, jf. pkt. 11.

2. Grunnleggende menneskerettigheter

Leverandøren skal sikre at virksomheten ikke direkte eller indirekte bryter grunnleggende menneskerettigheter, som nedfelt i FNs menneskerettighetserklæring. Leverandøren skal arbeide for å forhindre at egen virksomhet kan medføre eller bidra til slike brudd.

3. Barnearbeid

Leverandøren skal respektere og etterleve bestemmelsene om barnearbeid i FNs barnekonvensjon art. 32 samt ILO konvensjonene nr. 138 om minstealder og 182 om barnearbeid. Som en del av dette skal Leverandøren ikke i strid med konvensjonen benytte arbeidere i skolepliktig alder eller som er under 15 år, eller under 18 år til nattarbeid eller arbeid som er fysisk farlig, og/eller helsefarlig,

4. Tvangsarbeid/slavearbeid

Leverandøren skal overholde ILO konvensjonene nr 29 om tvangsarbeid og 105 om slavearbeid, bl.a. ved å sørge for at leverandøren ikke bidrar til, og motvirker, tvangsarbeid, slavearbeid eller utfrivillig arbeid. Som en del av dette skal alle arbeidstakere være fri til å avslutte sitt arbeidsforhold hos Leverandøren med rimelig oppsigelsestid.

5. Diskriminering mv.

Leverandøren skal overholde ILO-konvensjonene nr. 100 om likelønn og 111 om diskriminering, og FNs Kvinnediskrimineringskonvensjon, bl.a. ved å sørge for at det ikke forekommer usaklig eller ulovlig forskjellsbehandling på grunnlag av kjønn, rase, seksuell legning, politisk oppfatning eller annet grunnlag.

6. Arbeidstakeres rettigheter, lønns- og arbeidsvilkår

Leverandøren skal overholde ILO konvensjonene nr. 87 om foreningsfrihet og 98 om kollektive forhandlinger og rett til kollektive forhandlinger. Som en del av dette skal leverandøren sikre og respektere nasjonale lover om arbeidstakeres rettigheter sikre og respektere lover om minstelønn sikre at hans ansatte eller innleide arbeidstakeres rettigheter oppfylles. Leverandøren skal sikre og respektere regler om arbeidsvilkår, herunder krav til arbeidstid og arbeidsmiljø og regler om akseptabelt lønnsnivå. Leverandøren skal sikre at arbeidsmiljøet oppfyller lovpålagte krav med henblikk på bl.a.

 • informasjon om helserisiko for arbeidere
 • krav om tilgang til sikkerhetsutstyr

Leverandøren skal respektere arbeidstakere og tredjeparters personvern, og skal herunder ikke registrere eller overvåke disse uten at det er i overensstemmelse med det aktuelle lands lover.

7. Miljø

Der leverandøren driver potensielt miljøskadelig virksomhet, eller der NSB ellers krever det, skal leverandøren ha offentlig tilgjengelig miljøpolicy.

Leverandøren skal kontinuerlig skal arbeide for å oppnå minst mulig negativ miljøpåvirkning av leverandørens virksomhet, herunder skal Leverandøren kontinuerlig etterstrebe

 • redusert energi- og ressursbruk
 • reduksjon av eventuelle utslipp, eksempelvis ved deltagelse i relevante ordninger for resirkulering, pant etc. av leverandørens varer og innsatsfaktorer
 • utvikling av mer miljøvennlige løsninger

8. Forretningsetikk

Leverandøren skal overholde relevante regler og forskrifter på alle relevante områder, herunder innenfor områdene skatte- og avgiftsrett og konkurranselovgivning.

Leverandøren skal aktivt og løpende arbeide mot utpresning, korrupsjon og hvitvasking. Som en del av dette skal leverandøren

 • dersom han har mer enn 30 ansatte, og ellers der NSB krever det, ha en offentlig tilgjengelig policy mot korrupsjon, og sørge for undersøkelser av forhold der det er rimelig å anta at korrupsjon kan ha funnet sted.
 • ha utarbeidet og overholde regler om gaver til ansatte, forretningsforbindelser, etc.
 • overholde generelle krav til god forretningsskikk, ryddighet og etterrettelighet i gjennomføringen av leverandørens virksomhet.
 • overholde krav til habilitet, og rapportere om tilfeller av mulig inhabilitet, jf. punkt. 9.

9. Inspeksjoner og rapporter

NSB skal ha rett til å gjennomføre de inspeksjoner hos leverandøren og dennes underleverandører som er nødvendig for å sikre at NSBs etiske krav gjennomføres.

Leverandøren er pliktig til umiddelbart å rapportere brudd på NSBs etiske krav leverandøren oppdager i egen virksomhet eller hos underleverandører. Leverandøren skal umiddelbart iverksette nødvendige aksjoner for å avhjelpe de aktuelle brudd.

Leverandøren har plikt til umiddelbart å rapportere til NSB ved en mulig interessekonflikt mellom hensynet til NSB og hensynet til tredjepart leverandøren har et forretningsmessig forhold til, eller som leverandøren eier, er eiet av eller har felles eierskap med.

10. Informasjon til medarbeidere og underleverandører

Leverandøren skal gi ansatte og underleverandører tilstrekkelig og nødvendig innføring i NSBs etiske krav, slik at alle som deltar i gjennomføring av arbeid for NSB har kunnskap om og forståelse av disse.

11. Konsekvenser av brudd

Brudd på NSBs etiske krav vil anses som vesentlig mislighold, og vil blant annet kunne medføre:

 • at NSB hever kontrakten med leverandøren, jf. også kontraktens bestemmelser
 • at leverandøren ikke vil bli kvalifisert som Leverandør til anskaffelser i NSB-konsernet